Z psychologiem/logopedą/pedagogiem

Pierwszy etap kształcenia szkolnego jest niezmiernie istotnym okresem w nauce każdego dziecka, gdyż warunkuje on dalszy przebieg jego kariery szkolnej i życiowej.

Osiąganie pierwszych sukcesów daje dziecku poczucie wartości, wiary we własne siły, budzi radość życia i motywuje do dalszego wysiłku.Pierwsze kłopoty ucznia i niepowodzenia wywołują zniechęcenie

W przezwyciężaniu problemów uczniowi  pomagają również nasi specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda.

Psycholog, muzykoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju: mgr Patrycja Pieter

 • wspiera mocne strony uczniów
 • diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju ucznia
 • określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz działania profilaktyczne i interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • wspiera wychowawców klas
 • organizuje warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców
 • W bieżącym roku szkolnym zaproponowała uczniom innowację dotyczącą wychowania skoncentrowanego na kompetencjach społeczno – emocjonalnych. W ramach programu prowadziła warsztaty z psychologiem dla klas 1, 2 oraz 3 a także zajęcia dla rodziców i nauczycieli. Wraz z uczniami w każdym miesiącu pochylała się nad nowym tematem i realizowała go podczas rożnych zajęć dydaktycznych. Zajęcia skupiały się m. in. na takich tematach jak: samoocena, świadomość własnych kompetencji, umiejętnością współpracy i asertywnością oraz sposobami radzenia sobie z emocjami.

Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej: mgr Magdalena Pasieka

 • przeprowadza badania wstępne, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
 • diagnozuje logopedyczne oraz – odpowiednio do wyników diagnozy– organizuje pomoc logopedyczną
 • prowadzi terapię logopedyczną indywidualną dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
 • organizuje pomoc logopedyczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli

Pedagog: mgr Paula Wydrych

 • pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • prowadzi mediacje i interweniuje w sytuacjach trudnych
 •  organizuje zajęcia profilaktyczno- wychowawcze w szkole w ramach szkolnego planu pracy 
 • sprawuje indywidualną opiekę pedagogiczną,
 • kontroluje frekwencję uczniów
 • koordynuje oraz udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole,
 • diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów
 • diagnozuje potrzeby ucznia i rodziny , udziela różnych form pomocy
 • współpracuje z miejskimi instytucjami wspomagającymi
 • wspiera nauczycieli , współpracuje z wychowawcami klas i świetlicy szkolnej oraz doradcą zawodowym
 • prowadzi doradztwo i pomoc dla uczniów i rodziców
 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym