Regulamin

ZASADY REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZACZAROWANA PLANETA REKRUTACJA DO KLASY I REKRUTACJA WEWNĘTRZNA:

Obowiązuje nabór ciągły od momentu rozpoczęcia rekrutacji decyzją Organu prowadzącego.

ZASADY REKRUTACJI: REKRUTACJA WEWNĘTRZNA dla uczniów oddziału „0” Niepublicznego Przedszkola Zaczarowana Planeta lub Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zaczarowana Planeta

1. Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej Zaczarowana Planeta przez złożenie w sekretariacie szkoły Karty zgłoszenia według wzoru dostępnego na stronie internetowej szkoły.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest opinia wychowawcy grupy oraz pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej

3. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona, przez co o kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły sporządzana według kolejności zgłoszeń.

4. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje uczniom klasy „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zaczarowana Planeta rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zaczarowana Planeta oraz dzieciom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Niepublicznego Przedszkola Zaczarowana Planeta

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców drogą mailową lub telefonicznie.

6. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

7. Formularz umowy o kształcenie dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej Zaczarowana Planeta przedstawia dyrektor szkoły.

8. W przypadku gotowość i zawarcia umowy, dwa podpisane przez oboje Rodziców egzemplarze należy złożyć w sekretariacie szkoły

9. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o kształcenie Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę wpisowe. Wysokość oraz zasady wpłaty wpisowego określa Umowa o świadczenie usług edukacyjnych.

REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA dla pozostałych uczniów

1. Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej Zaczarowana Planeta przez złożenie w sekretariacie szkoły Karty zgłoszenia według wzoru dostępnego na stronie internetowej szkoły.

2. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę arkusz informacji o rozwoju dziecka w zakresie dojrzałości społecznej, rozwoju intelektualnego i kultury osobistej kandydata wypełniony przez wychowawcę klasy „O” oraz pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej.

3. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona, przez co o kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły sporządzana według kolejności zgłoszeń.

4. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje uczniom klasy „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zaczarowana Planeta, Rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zaczarowana Planeta oraz dzieciom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Niepublicznego Przedszkola Zaczarowana Planeta

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców drogą mailową lub telefonicznie.

6. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

7. Formularz umowy o kształcenie dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej przedstawia dyrektor szkoły.

8.W przypadku gotowość i zawarcia umowy, dwa podpisane przez Rodziców egzemplarze należy złożyć w sekretariacie szkoły najdalej do końca miesiąca sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.

9.W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o kształcenie Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę wpisowego

10.Wysokość oraz zasady wpłaty wpisowego określa umowa o świadczenie usług edukacyjnych